Projekt Unijny

  1. Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii równomiernego rozkładu ciepła i pary układów garowniczo-piekarniczych”

 

  1. Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0075/16

 

  1. Okres realizacji projektu: 01.08.2016 – 30.04-2017

 

  1. Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Mechanika Maszyn “Mech-Masz” Szczeciński Henryk  poprzez  wdrożeniu nowych, korzystnych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji i budowy maszyn i urządzeń linii piekarniczo-cukierniczych tj. układów garowniczo-piekarniczych.

 

  1. Planowane efekty: W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierza zrealizować następujące cele:

– uruchomienie produkcji innowacyjnych maszyn i urządzeń dla branży piekarniczo -cukierniczej,

– wdrożenie nowej technologii opartej na badaniach nad technologicznością konstrukcji,

– stworzenie bazy technologicznej (infrastruktury), dzięki której opracowana technologia będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja innowacyjnych rozwiązań dla branży piekarniczo-cukierniczej bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

 

Wartość projektu: 3 139 807,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 3 139 807,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 726 893,85 zł

 

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”; Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020