fbpx

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/3.2.2 POIR/2016 – sprostowanie

12/09/2016

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem postępowania  na dostawę i montaż wykrawarki do blach, pragniemy doprecyzować zapis z pkt VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

A mianowicie wyjaśnić kwestię sposobu obliczania i podawania ceny.

Sposób obliczania ceny oferty:
Wszystkie kwoty należy podać w PLN lub EURO oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
Oferty przedstawione w EURO będą przeliczane do porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień porównania ofert i wyboru najlepszej oferty.

Poniżej znajduje się pełne zapytanie ofertowe nr 2/3.2.2 POIR/2016  uzupełnione w pkt VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert o powyższy zapis.

zapytanie_2_wykrawarka_sprostowanie